Olej Eukula 1 HS

Olej Eukula 1 HS
Olej Eukula 1 HS
Pielęgnacja

Impregnat na bazie olejów naturalnych. Bezrozpuszczalnikowy produkt gotowy do użycia,
nie zamykający porów drewna i nie tworzący powłoki. Ze względu na wysokie własności impregnujące
i cechy tworzonego zabezpieczenia przeznaczony do pomieszczeo o dużej intensywności użytkowania.
Podłoga zabezpieczona euku oil 1 FS tworzy zabezpieczenie pozwalające uzyskad antypoślizgowośd
powierzchni klasy R10 (DIN 51130).

Zamów wycenę

PRZEZNACZENIE
Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni posadzek drewnianych intensywnie
eksploatowanych i narażonych na duże obciążenia ruchem pieszym (deski posadzkowe lite i warstwowe,
parkiety, mozaiki, tzw. podłogi przemysłowe, bruk drewniany, parkiet taflowy). Produkt może byd
stosowany na posadzkach drewnianych ułożonych na podkładach grzejnych.
Może byd stosowany jako warstwa podkładowa pod systemy lakierowe nawierzchniowe serii Strato.
W tym przypadku przed aplikacją zaleca się dodanie do oleju euku master FS w proporcji 10:1.
Dodatek ten podnosi efektywnośd wysychania.

WYDAJNOŚĆ
Wydajnośd produktu zależna jest od gatunku drewna i sposobu przygotowania powierzchni. Dla drewna
dębowego zużycie wynosi ok. 30-40 g/m2
Powierzchnie drewna szczotkowane zwiększają zużycie produktu nawet dwukrotnie.
Powierzchnie zapolerowane i nie poddane wodowaniu zminimalizują zużycie, co spowoduje obniżenie
skuteczności i trwałości zabezpieczenia powierzchni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Zgodnie ze sztuką parkieciarską oraz zaleceniami branżowymi powierzchnię drewna należy wyszlifowad
papierami ściernymi i maszynami do tego celu przeznaczonymi, wykorzystując w koocowym etapie
papiery ścierne o gradacji 100. Szczeliny i ubytki wypełnid szpachlówką, z wykorzystaniem pyłu
drzewnego pochodzącego z danej posadzki i płynnego spoiwa (zalecane spoiwa eukula H99 lub Strato
fill 101). W przypadku wykorzystywania w koocowej obróbce szlifierskiej maszyn tarczowych i siatek
szlifierskich, zalecane jest przed nałożeniem impregnatu „wodowanie” powierzchni. Po zakooczeniu prac
szlifierskich powierzchnia posadzki powinna byd odkurzona, pozbawiona pyłów i innych zanieczyszczeo.
Bezpośrednio przed nałożeniem impregnatu powierzchnia drewna powinna byd sucha, pory drewna
otwarte, a wilgotnośd drewna nie powinna przekraczad wielkości określonych w normie dla posadzek
drewnianych

ZASADY APLIKACJI PRODUKTU
Olej należy nanosid bezpośrednio na przygotowaną powierzchnię posadzki, równomiernie
rozprowadzając niewielkie porcje wylanego produktu za pomocą nierdzewnej pacy stalowej lub pacy
gumowej. Stosowanie innych narzędzi aplikacyjnych, takich jak pędzle czy wałki nie podwyższą
skuteczności impregnacji, a z uwagi na koniecznośd usunięcia nadmiaru produktu spowodują straty
materiałowe. W przypadku mocno chłonnego drewna, w celu uniknięcia lub usunięcia śladów po
narzędziu aplikacyjnym, czynnośd powtórzyd w systemie „mokre na mokre”. Po 15-30 minutach nadmiar
oleju usunąd za pomocą maszyny jednotarczowej z filcowym padem lub ręcznie za pomocą chłonnych
ściereczek. Następnie wypolerowad powierzchnię białym padem. Po kilku lub kilkunastu godzinach
czynnośd powtórzyd, o ile widoczne będzie nierównomierne nasycenie drewna.

WARUNKI APLIKACJI I SCHNIĘCIA PRODUKTU
Temperatura pomieszczenia, podłogi i produktu powinna byd do siebie zbliżona i wynosid ok. 1 -25 .
Wilgotnośd względna powietrza powinna wynosid 45-70%.
W pomieszczeniu należy zapewnid cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza
z zewnątrz.

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU
Euku oil 1 FS należy do produktów schnących i krystalizujących w procesie oksydacji (utleniania).
zas wysychania impregnatu wynosi ok. 24 godz., w standardowych warunkach przy temperaturze 23
i 50% wilgotności względnej powietrza.
Pełne własności i parametry użytkowe impregnat uzyskuje po upływie dni. Do tego czasu nie należy
czyścid powierzchni żadnymi preparatami ani wodą. Przykrycie powierzchni chodnikami i dywanami
może nastąpid po upływie ok. 14 dni.
Aby podnieśd efektywnośd schnięcia oleju zaleca się przed rozpoczęciem aplikacji dodanie i wymieszanie
z produktem preparatu Euku master FS w proporcjach 10 : 1.
Niskie temperatury, zwiększona wilgotnośd, słaba wentylacja mogą spowalniad proces schnięcia.