Olej Eukula ol 2 HS

Olej Eukula ol 2 HS
Olej Eukula ol 2 HS
Pielęgnacja

Impregnat na bazie olejów I wosków naturalnych. Bezrozpuszczalnikowy produkt gotowy do użycia,
nie zamykający porów drewna i nie tworzący powłoki. Zawartośd naturalnych wosków o własnościach
hydrofobowych podnosi odpornośd zabezpieczenia na działania wody. Ze względu na wysokie własności
impregnujące i cechy tworzonego zabezpieczenia przeznaczony do pomieszczeo o dużej intensywności
użytkowania. Podłoga zabezpieczona euku oil 2 FS tworzy zabezpieczenie pozwalające uzyskad
antypoślizgowośd powierzchni klasy R10 (DIN 51130)

Zamów wycenę

PRZEZNACZENIE
Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni posadzek drewnianych intensywnie
eksploatowanych i narażonych na duże obciążenia ruchem pieszym (deski posadzkowe lite i warstwowe,
parkiety, mozaiki, tzw. podłogi przemysłowe, bruk drewniany, parkiet taflowy). Produkt może byd
stosowany na posadzkach drewnianych ułożonych na podkładach grzejnych.
Nie stosowad jako warstwę podkładową pod systemy lakierowe z uwagi na zawartośd wosków.

WYDAJNOŚĆ
Wydajnośd produktu zależna jest od gatunku drewna i sposobu przygotowania powierzchni. Dla drewna
dębowego zużycie wynosi ok. 30-40 g/m2
Powierzchnie drewna szczotkowane zwiększają zużycie produktu nawet dwukrotnie.
Powierzchnie zapolerowane i nie poddane wodowaniu zminimalizują zużycie, co spowoduje obniżenie
skuteczności i trwałości zabezpieczenia powierzchni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Zgodnie ze sztuką parkieciarską oraz zaleceniami branżowymi powierzchnię drewna należy wyszlifowad
papierami ściernymi i maszynami do tego celu przeznaczonymi, wykorzystując w koocowym etapie
papiery ścierne o gradacji 100. Szczeliny i ubytki wypełnid szpachlówką z wykorzystaniem pyłu
drzewnego pochodzącego z danej posadzki i płynnego spoiwa (zalecane spoiwa eukula H99 lub Strato
fill 101). W przypadku wykorzystywania w koocowej obróbce szlifierskiej maszyn tarczowych i siatek
szlifierskich, zalecane jest przed nałożeniem impregnatu „wodowanie” powierzchni. Po zakooczeniu prac
szlifierskich powierzchnia posadzki powinna byd odkurzona, pozbawiona pyłów i innych zanieczyszczeo.
Bezpośrednio przed nałożeniem impregnatu powierzchnia drewna powinna byd sucha, pory drewna
otwarte, a wilgotnośd drewna nie powinna przekraczad wielkości określonych w normie dla posadzek
drewnianych.

ZASADY APLIKACJI PRODUKTU
Przed otwarciem i aplikacją, produkt należy ujednorodnid w opakowaniu poprzez wymieszanie. W tym
celu należy dokładnie zamknięte opakowanie z zawartością potrząsad w różnych płaszczyznach przez
ok. 30-40 sekund.
Olej należy nanosid bezpośrednio na przygotowaną powierzchnię posadzki, równomiernie
rozprowadzając niewielkie porcje wylanego produktu za pomocą nierdzewnej pacy stalowej lub pacy
gumowej. Stosowanie innych narzędzi aplikacyjnych, takich jak pędzle czy wałki nie podwyższą
skuteczności impregnacji, a z uwagi na koniecznośd usunięcia nadmiaru produktu spowodują straty
materiałowe. W przypadku mocno chłonnego drewna, w celu uniknięcia lub usunięcia śladów po
narzędziu aplikacyjnym, czynnośd powtórzyd w systemie „mokre na mokre”.
Po 15-30 minutach nadmiar oleju usunąd za pomocą maszyny jednotarczowej z filcowym padem
lub ręcznie za pomocą chłonnych ściereczek. Następnie wypolerowad powierzchnię białym padem.
Po kilku lub kilkunastu godzinach czynnośd powtórzyd, o ile widoczne będzie nierównomierne nasycenie
drewna.

WARUNKI APLIKACJI I SCHNIĘCIA PRODUKTU
emperatura pomieszczenia, podłogi i produktu powinna byd do siebie zbliżona i wynosid ok. 1 -25 .
Wilgotnośd względna powietrza powinna wynosid 45-70%.
W pomieszczeniu należy zapewnid cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza
z zewnątrz.

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU
Euku oil 2 FS należy do produktów schnących i krystalizujących w procesie oksydacji (utleniania).
zas wysychania impregnatu wynosi ok. 24 godz., w standardowych warunkach przy temperaturze 23
i 50% wilgotności względnej powietrza.
Pełne własności i parametry użytkowe impregnat uzyskuje po upływie dni. Do tego czasu nie należy
czyścid powierzchni żadnymi preparatami ani wodą. Przykrycie powierzchni chodnikami i dywanami
może nastąpid po upływie ok. 14 dni.
Aby podnieśd efektywnośd schnięcia oleju zaleca się przed rozpoczęciem aplikacji dodanie i wymieszanie
z produktem preparatu Euku master FS w proporcjach 10 : 1.
Niskie temperatury, zwiększona wilgotnośd, słaba wentylacja mogą spowalniad proces schnięcia.